Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Olika fondtyper

Det finns en rad olika fondtyper som alla har sina egna särdrag och möjligheter. Här har du en sammanfattning av dem vanligaste fondtyperna.

Aktiefonder

Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Aktiefonderna har olika placeringsinriktningar. Vissa är breda och placerar över hela världen. Andra placerar endast inom en viss region eller en viss bransch. Det är fondens placeringsinriktning som till stor del avgör vilken risk fonden har.

Aktivt förvaltade fonder

Aktiv förvaltning innebär att våra förvaltare tar aktiva beslut om att köpa, sälja eller behålla ett värdepapper beroende på en mängd olika faktorer som vi analyserar och värderar. Till skillnad från en passiv fond (indexfond) som enbart följer ett jämförelseindex, tar en aktiv förvaltad fond hänsyn till analys värdering av konjunktur, olika marknader eller uppfattning om olika bolags eller värdepappers framtida möjligheter och utveckling.

I den aktiva förvaltningen strävar våra förvaltare efter en avkastning som överträffar den genomsnittliga avkastningen på de marknader där fonderna har sina placeringar, det vill säga en avkastning som är högre än fondens jämförelseindex. Aktiv förvaltning är ingen garanti för att fonden kommer att överträffa fondens jämförelseindex eller generera högre avkastning än motsvarande indexfond. Fondens värdeutveckling kan vara både bättre eller sämre än utvecklingen i fondens jämförelseindex. Den aktiva förvaltningen kräver mer resurser och därför är priset på en aktivt förvaltad fond oftast högre än för en passivt förvaltad fond.

De flesta av Swedbank Roburs fonder är aktivt förvaltade, vilket innebär att innehaven i fondernas värdepappersportföljer avviker, dock i olika grad, från motsvarande portföljer i fondernas jämförelseindex.

Blandfonder

Blandfonder kombinerar räntesparandets säkerhet och aktiesparandets möjlighet till god avkastning. Blandfonder placerar i både aktier och räntebärande papper. På lång sikt ger en blandfond normalt högre avkastning än en räntefond men lägre än en aktiefond.

Etikfonder

Etikfonder kan vara aktie-, bland- eller räntefonder. I en etikfond påverkar etiska bedömningar valet av en investering tillsammans med traditionell finansiell analys. Etikfonderna kan till exempel göra placeringar i företag som uppfyller höga miljökrav. Det förekommer även fonder där man avstår från företag med viss verksamhet.

Fond-i-fonder

Fond-i-fonder är namnet på fonder där förvaltarna investerar i andra fonder i stället för i enskilda värdepapper. En fond-i -fond kan investera både i egna fonder och i andra fondbolags fonder.

Hedgefonder

Målsättningen för alla hedgefonder är att skydda kapitalet från värdefall genom att skapa en positiv avkastning oberoende av den allmänna marknadsutvecklingen. Ett kännetecken för hedgefonder är att de varken följer utvecklingen på aktiemarknaden eller räntemarknaden. De har istället en utveckling som till en lägre grad beror på hur finansmarknaderna i övrigt rör sig. Därför kan de vara ett bra komplement till en traditionell fondportfölj.

Hedgefonder finns i många olika skepnader och med olika risknivåer. En hedgefond-i-fond minskar risken betydligt genom att investera i flera olika fonder med olika inriktning och från olika förvaltare.

Indexfonder

Se Passivt förvaltade fonder.

Passivt förvaltade fonder

En passiv fond (indexfond) förvaltas i syfte att efterbilda sammansättningen av ett visst index. Förvaltarna strävar därför efter att fondens samlade innehav (portföljen) ska avvika så lite som möjligt mot jämförelseindex. Detta brukar kallas passiv förvaltning eftersom fondens medvetet försöker efterlikna sitt jämförelseindex, till skillnad från aktiv förvaltning där förvaltarna tar aktiva beslut om att köpa, sälja eller behålla ett värdepapper beroende på olika faktorer som förvaltarna värderar. I en passivt förvaltad fond (indexfond) sker ingen analys av de olika värdepappren, av olika marknader eller konjunkturen.

Med undantag för priset ska en passivt förvaltad fonds utveckling vara väldigt lik utvecklingen för det index fonden följer. Priset för en passivt förvaltad fond är oftast lägre än för en aktivt förvaltad fond, då den nästan alltid kräver mindre resurser.

Swedbank Robur erbjuder flertalet passiva fonder som ett komplement till de aktivt förvaltade fonderna.

Rådgivning

Vi använder vårt interna rådgivningsstöd i mötet med våra kunder där vi tar hänsyn till kundens önskemål när det gäller bland annat risk, placeringshorisont, avkastning, pris mm. Utifrån det diskuterar vi både vad en aktiv och vad en passiv förvaltning innebär och vad som kan vara lämpligt i just det aktuella fallet.

Räntefonder

Räntefonder passar dig som vill undvika de kraftiga kurssvängningar som kan förekomma i aktiefonder.

Korta räntefonder har lägst risk av alla typer av fonder, och placerar i räntebärande värdepapper med en genomsnittlig löptid på upp till ett år.

Långa räntefonder är lämpliga för dig som vill ha ett långsiktigt räntesparande. Värdet kan sjunka om marknadsräntorna stiger, men svängningarna är inte lika stora som i aktiefonder. För den som söker en god avkastning över tiden och vill slippa bekymra sig över löptider är de så kallade varierande räntefonderna ett bra alternativ. Här väljer förvaltaren löptid på placeringarna utifrån hans/hennes tro om ränteutvecklingen framöver.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype