-Vi behåller vår övervikt i aktier. Aktiemarknaden styrs av förväntningar och de är i nuläget höga. Återhämtningen i ekonomin stödjer marknaderna, vinstförväntningarna fortsätter upp och räntorna ser ut att förbli låga. Men mörkare moln tornar upp sig, så vi anser att en kortsiktig korrigering vore nästintill lika naturlig, säger Mattias Isakson, chef för Strategi och Allokering på Swedbank.

Aktiemarknaden har utvecklats exceptionellt väl efter det korta men mycket kraftiga fallet som skedde vid pandemins breda utbrott. Det är många som ifrågasätter om utvecklingen går att förklara och huruvida nuvarande nivåer är försvarbara. Men det finns goda förklaringar till utvecklingen, inte minst centralbankers och regeringars stimulanser.

-Perioden har präglats av osäkerhet, samtidigt som stimulanser av alla de slag lagt grunden för en massiv återhämtning. Eftersom investerare alltid söker efter den högsta potentiella riskjusterade avkastningen så tycker vi att utvecklingen går att förklara. Utifrån det vi vet i dag och hur vi ser på framtiden så är nivåerna på börserna i sig inget att oroa sig för. Nivåerna tyder på optimism om framtiden, och den optimismen delar vi fullt ut, säger Mattias Isakson.

I det korta perspektivet finns det vissa frågetecken, som utbudsbegränsningar i världsekonomin i form av komponentbrist, tillfälligt nedstängda fabriker, försenade leveranser och brist på arbetskraft. Detta förklaras till största del av överraskande hög efterfrågan och behovet av anpassning, och är troligtvis av övergående karaktär. Affärer som inte kan genomföras nu kommer med största sannolikhet att istället genomföras lite längre fram i tiden.

-Vi har länge haft tre grundplåtar i vår optimistiska syn på aktiemarknaden: den starka ekonomiska återhämtningen, den höga men rimligt förväntade vinsttillväxten och de låga räntorna. I grunden har detta resonemang inte förändrats. Det har inte kommit någon korrigering på mycket länge, men på 3 till 6 månaders sikt har vi en fortsatt övervikt på aktier. Vid en eventuell nedgång kommer vi sannolikt vara köpare och öka övervikten ytterligare, säger Mattias Isakson.

Swedbank förblir överviktade i aktier då det finns högst potential här givet riskerna i ett 3-6 månaders perspektiv. En korrigering i kortare perspektiv vore rimlig och möjlighet finns att växla upp om det kommer en sådan. Strategi & Allokering finansierar denna övervikt med lika stora undervikter för räntor och krediter. Regionmässigt behålls en övervikt i Europa som finansieras med en undervikt i Japan.

Strategi & Allokering bibehåller undervikten i räntor men minskar taktiskt i långa obligationer då hösten kan ge en viss förhöjd räntenivå. Inom krediter föredras High Yield (hög risk).


Mer information
Swedbanks Investeringsstrategi, september (pdf)
Swedbanks Investeringsstrategi, september, sammanfattning (pdf)
Artikel på Aktiellt (öppnas i nytt fönster)
Till Insikt för fler rapporter och analyser