Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app, BankID
Er verksamhet

Då behöver du en revisor

Sedan 2010 är det inte längre ett krav att alla aktiebolag ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor som granskar bolagets redovisning. Mindre och nystartade bolag är undantagna. Här får du veta var gränserna för den så kallade revisorsplikten går.

Female standing in office

För att betraktas som ”litet” i det här sammanhanget får bolaget inte ha passerat mer än ett av tre följande gränsvärden de två senaste räkenskapsåren.

  • Bolaget har inte fler än tre anställa (i medeltal)
  • Bolagets tillgångar (balansomslutning) överstiger inte 1,5 miljoner kronor
  • Bolaget omsätter (netto) inte mer än 3 miljoner kronor

Kravet på revisor gäller alltså först från och med tredje räkenskapsåret och det är samma värden som inte ska vara uppfyllda två år i rad.

Ska framgå av bolagsordningen

Undantagsreglerna infördes för att minska de administrativa kostnaderna för småföretagare, men huvudregeln kvarstår: ett aktiebolags redovisning ska granskas och godkännas av en revisor. Vill man göra avsteg från huvudregeln, och inte ha en revisor, ska det framgå av bolagsordningen.

Krav på revisor oavsett storlek

Vissa typer av bolag kommer inte undan revisorsplikten oavsett hur små eller nystartade de är. Till de räknas:

  • publika aktiebolag
  • aktiebolag som enligt särlagstiftning är skyldiga att ha revisor, som till exempel banker
  • aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, som till exempel företag i hälso- och sjukvårdssektorn

Revisorer och enskilda firmor

Enskilda firmor behöver inte ha revisor, såvida de inte har passerat minst två av följande gränsvärden de senaste två räkenskapsåren:

  • Över 50 anställda i medeltal
  • Över 40 miljoner kronor i balansomslutning
  • Över 80 miljoner kronor i nettoomsättning

Revisor och redovisningskonsult – vem gör vad?

Det är många som kallar den firma eller person som sköter bolagets bokföring för ”sin revisor”. Men en revisor i lagens mening är en oberoende granskare, som ska se till att företaget har uppfyllt sina förpliktelser när det gäller bokföring och bokslut. En revisor kan därför inte utföras av den person som skött den löpande bokföringen, eftersom det är den som ska granskas.

För att verka som revisor, och använda de skyddade titlarna ”auktoriserad revisor” och ”godkänd revisor”, måste man vara godkänd av Revisorsinspektionen.

Revisor utan lagkrav

Även om inte lagen kräver att ditt bolags räkenskaper granskas av en oberoende person kan det vara klokt att kunna visa att en revisor har koll på att det är ordning och reda i bokföringen. Det gäller till exempel om du deltar i offentliga upphandlingar eller om ni är flera delägare och alla inte har full insyn i bolagets verksamhet. Inte sällan ställer också banker, investerare och stora leverantörer och kunder krav på att bolaget ska ha en revisor.