Under den senaste månaden har den ekonomiska statistiken fortsatt att bekräfta en konjunkturell återhämtning i Europa och en stadig tillväxt i USA. Swedbanks positiva vy på den ekonomiska utvecklingen i allmänhet, eller på aktiemarknaden i synnerhet, kvarstår med den underliggande makroekonomiska utvecklingen och fortsatt vinsttillväxt för bolagen som bidragande faktorer. Den höga värderingen av aktiemarkanden bör dock återspeglas i lägre förväntan på avkastningen än tidigare. Dock är avkastningsförväntningarna, den höga värderingen till trots, fortsatt mer attraktiva för aktier än för övriga tillgångsslag. Den genomsnittliga direktavkastningen för den europeiska aktiemarknaden ligger idag på 3–4 procent jämfört med krediter och statsobligationer som ligger på 1–2 procent respektive 0–0,5 procent.

Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank kommenterar:

– Vår positiva vy på aktiemarknaden förutsätter att den konjunkturella återhämtningen fortgår. Den höga värderingen på börsen och det faktum att aktiemarknaden, efter så många års uppgång, nu ligger i slutskedet av börscykeln gör marknaden känslig för negativa nyheter. Vi har tidigare påpekat att den största risken för riskfyllda tillgångar är att konjunkturen och kanske i synnerhet den amerikanska, viker.

Regionfördelningen talar fortsatt för Europa framför USA

Tillväxtentakten i USA har nått sitt tak men ligger fortfarande på nivåer som speglar en robust ekonomi. Den reala BNP-tillväxten i USA förväntas enligt Fed att ligga på 2,2 procent i år och 2,1 procent nästa år, vilket får anses stabilt. Just nu ses inga tecken på att den amerikanska ekonomin står inför en kraftig nedgång. Värt att notera är att konsumentsektorn är den sektor som relativt sett utvecklats bäst i USA under den senaste tiden. Detta är avgörande då privatkonsumtionen utgör över två tredjedelar av den amerikanska ekonomin och således är motorn för den amerikanska tillväxten.

Den europeiska ekonomin däremot befinner sig fortfarande i en tidig fas av konjunkturåterhämtningen och under rådande finansiella förhållanden är därmed vinstpotentialen störst i den regionen.

Räntemarknaden genererar fortsatt låg avkastning och låga kreditpremier

När man placerar sina pengar ska man alltid göra en avvägning mellan risk och den potentiella vinsten. De absoluta räntenivåerna, för både traditionella ränteplaceringar och företagsobligationer, har fortsatt att sjunka den senaste månaden. Något som bland annat syns i lägre kreditpremier för kreditplaceringar. Med en fortsatt vinsttillväxt får en placering i aktier ses som attraktivare än i krediter.

Johannes Bjerner avrundar:

– Vår bedömning är att sannolikheten, trots den senaste tidens fallande räntor, är fortsatt större för stigande räntor än för fallande. Vi fortsätter därmed att finansiera vår övervikt i aktier, där vi ser en bättre riskjusterad avkastning, med en undervikt i räntor. Vi står också fast vid kort löptid för ränteplaceringar.

Mer information

Från och med den 15 juni togs subventionen om 20 punkter vid placeringar på fasträntekonto bort, vilket lett till att denna typ av placering blivit mindre fördelaktig. Fasträntekonto kan dock fortfarande användas i värdebevarande syfte.

Ett alternativ till fasträntekonto kan vara ett vanligt kontosparande som inte omfattas av några uttagsrestriktioner.

Läs mer i julis månadsuppdatering av Swedbanks Investeringsstrategi.

Swedbanks Investeringsstrategi – Potential, men högt hängande frukter (rapporten)

Investeringsstrategi och allokering (samlingssida)

Aktiellt (webbtidning)